Imola - Piacenza - Imola - 1910

2nd edition

Imola - Imola 365 km

4 September 1910