Großer Sachsenpreis - 1911

1st edition

Chemnitz - Chemnitz 250 km

9 September 1911