Großer Sachsenpreis 1912

2nd edition

Chemnitz - Chemnitz 262 km

15 September 1912