Milano - Torino - 1925

Milano - Torino (286 km) - 19/04