Milano - Torino - 1937

Milano - Torino (254 km) - 07/03