Milano - Torino - 1954

Milano - Torino (215 km) - 14/03