Milano - Torino - 1976

Milano - Torino (146 km) - 19/09