Milano - Torino - 1978

Milano - Torino (191 km) - 02/09