Imola - Piacenza - Imola 1909

1st edition

Imola - Imola 365 km

24 October 1909