Japan Cup 1992

1st edition

Utsunomiya - Utsunomiyao 185.4 km

8 November 1992