Japan Cup 2000

9th edition

Utsunomiya - Utsunomiya 151.3 km

29 October 2000