Japan Cup 2001

10th edition

Utsunomiya - Utsunomiya 151.3 km

28 October 2001