Tro-Bro Léon 1999

1st edition

Lannilis - Lannilis 177.6 km

30 May 1999